Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, firma MICHAŁ NESSEL ARCHITEKT z siedzibą w Częstochowie, adres: Częstochowa 42-229, ul. Jana Lechonia 23 m. 44, NIP: 5732571845, REGON: 240606538, e-mail: sklep@piuvero.com, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego Piuvero (https://piuvero.com/regulamin/‎ ).

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

§ 3

1. Użytkownik w celu zakupu asortymentu lub skorzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również zmiany zawartych umów lub ich rozwiązania, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia, w którym należy podać określone dane osobowe. W przypadku braku wypełnienia formularza Użytkownik może być poproszony o ich podanie w korespondencji elektronicznej z Wykonawcą.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę lub zakupu przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w RODO.

4. W zakresie korzystania ze Sklepu przez Użytkownika przechowywane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Sklepu.

5. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Sklepem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Sklepu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

6. Użytkownik w zakresie korzystania ze Sklepu w formularzu zamówienia lub korespondencji zostaje poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres dostawy;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • numer NIP.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza zamówienia lub w korespondencji ze Sklepem jest Wykonawca. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy o przetwarzanie danych lub o ich udostępnienie.

3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar,
 • obsługującym transakcje internetowe, w szczególności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl,
 • hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy oraz wsparcia informatycznego,
 • dostawy oraz montażu zamówionych towarów lub ich odbioru,
 • obsługi złożonych reklamacji,
 • podmiotom zapewniających usługi reklamowe oraz marketingowe,
 • podmiotom sprzedającym oraz obsługujacym oprogramowanie, w którym dane osobowe są przechowywane.

§ 5

1.Użytkownik ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego wykonania zobowiązania z zawartych umów kupna – sprzedaży, jak i wymagany przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, rachunkowości oraz w celach korzystania z promocji i akcji marketingowych, w przypadku przystąpienia do tych programów, w zależności który z w/w okresów upłynie najpóźniej. Przetwarzane dane będą tylko na czas realizacja umowy sprzedaży – okres wymagany przepisami o rachunkowości i podatkach do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 6

Sprzedawca  informuje, że sklep internetowy www.piuvero.com stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie:  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer). Informacje przesyłane  z serwera do Klienta są  również kodowane. Sklep zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

§ 7

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je, na podstawie, w zakresie i w następujących celach:

 • niezbędnym do zawarcia, realizacji, zmiany lub rozwiązania umów sprzedaży lub usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać,
 • na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika,
 • niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów lub przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców,
 • niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w zakresie przysługujących obu stronom umowy sprzedaży roszczeń.

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym oraz jego współpracownikom i doradcom w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III. Pliki cookies.

§ 9

1. Informujemy, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Sklepu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Sklepu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 10

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,

Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 13

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Sklepu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Sklep;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż Sklep;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

 IV. Inne

§ 14

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@piuvero.com

2. Polityka znajduje się na stronie: https://www.piuvero.com/polityka-prywatnosci-cookies

§ 15

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)